Header Ads

Cách Post bài có code lên blog Jundat95

Cách Post bài có code lên blog Jundat95


.menubar li a:hover {
background:#0088C2;
}
ul.socialbar {
height:38px;
margin:0 0 0 0;
padding:0 0;
float:right;
}

Để post đoaạn code này.
Ta vào post bài và chọn html để sửa code.
Sử dụng thẻ:
 <pre class="brush: html"> 
Code dán vào đây 
</pre> 
Sau khi thêm ví dụ trên sẽ là.

.menubar li a:hover {
background:#0088C2;
}
ul.socialbar {
height:38px;
margin:0 0 0 0;
padding:0 0;
float:right;
}

No comments