Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Erlang version manager trên ubuntu

 Hướng dẫn cài đặt Erlang management version trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Erlang version manager trên ubuntu


1, Install package management

git clone https://github.com/asdf-vm/asdf.git ~/.asdf

2, Config your shell

echo  ". $HOME/.asdf/asdf.sh" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

3, Install plugins

asdf plugin add erlang

asdf plugin add elixir

4, Show Erlang version available for install

asdf list-all erlang

5, Install specify erlang version

asdf install erlang 23.2.1

6, Install elixir and OPT

asdf install elixir 1.11.2-otp-23

7, Set version for project

asdf local erlang 23.2.1

asdf local elixir 1.11.2-otp-23

8, Set version for global

asdf global erlang 23.2.1

asdf global elixir 1.11.2-otp-23

Thanks.

No comments