Header Ads

Xóa một phần tử trong danh sách liên kết(P2)

Xóa một phần tử trong danh sách liên kết(P2)

 

Nhập xuất DS liên kết như ta đã biết ở  (P1) giờ ta vào phần 2, xóa một phần tử.

I Xóa Một phần tử gồm hai trường hợp.
1.1 Nút cần xóa là nút đầu tiên

1.2 Nút cần xóa không phải la nút đầu
Code:
int Xoa(int giatri){
   nut *p, *q;
   
   if(dau == NULL) return 0;
   if(dau->data == giatri){
    p = dau;
    dau = dau->next;
    free(p);     
   }
   else{
      p = dau;
      q = dau->next;
      while((p != NULL)&&(p->data != giatri)){
         q=p;
         p=p->next;      
      }
      if(p != NULL){
      q->next = p->next;
      free(p);      
      } 
        
   }
}

Code Cả Bài:

#include &ltstdio.h&gt
#include &ltstdlib.h&gt
typedef struct SV{
    int data;
    struct SV* next;    
} nut;
nut* dau,* cuoi;
void ThemDau(int giatri){
   nut *p;
   p=(nut* )malloc(sizeof(nut)); 
   p->data=giatri;
   p->next=dau;
   dau=p;  
}
void ThemCuoi(int giatri)
{
  nut *p = (nut *)malloc(sizeof(nut)); //1. Khai báo và c?p phát vùng nh?
  p->next = NULL; 
  if (dau == NULL)           //3. G?n p vào cu?i danh sách
    dau = p;
  else
    cuoi->next = p;
  cuoi = p;              //4. C?p nh?t con tr? cuoi
}

void HienThi(){
   nut *p;
   p=dau;
   while(p != NULL){
     printf(" %d ",p->data);
     p=p->next;                
   }   
}
int Xoa(int giatri){
   nut *p, *q;
   
   if(dau == NULL) return 0;
   if(dau->data == giatri){
    p = dau;
    dau = dau->next;
    free(p);     
   }
   else{
      p = dau;
      q = dau->next;
      while((p != NULL)&&(p->data != giatri)){
         q=p;
         p=p->next;      
      }
      if(p != NULL){
      q->next = p->next;
      free(p);      
      } 
      
      
   }
}
int main()
{
  int n,i,s;
  printf("Nhap vao tong so: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0 ; i < n ; i++){
     printf("Nhap vao so %d: ",i+1);
     scanf("%d",&s);  
     ThemCuoi(s);    
  }
  HienThi();
  printf("\n Nhap vao so can xoa, trong day vua nhap: ");
  scanf("%d",&i);
  Xoa(i);
  HienThi();
 
 system("PAUSE"); 
 return 0;
}

No comments