Header Ads

Hướng dẫn đọc nghi file với hợp ngữ assembly TASM

Đọc nghi file/IO với Assembly TASM

Assembly

Ví dụ hướng đọc file và in ra màn hình.


Ví dụ hướng dẫn nhập từ bàn phím và nghi ra file.

 


Thanks.

No comments