Header Ads

Khai báo mảng trong C# (C Sharp)

Khai báo và bài tập về mảng bằng C#

Ø  Cú pháp thứ nhất sẽ cho phép bạn khai báo 1 mảng thuộc kiểu dữ liệu xác định.
Ví dụ: Khai báo 1 mảng tham chiếu đến kiểu dữ liệu số thực tên là : diemThi
  float[] diemThi;
Hay như khai báo 2 mảng tham chiếu đến kiểu dữ liệu số nguyên dùng để chứa hoành độ, tung độ trên màn hình tên là x, y
  int[] x;
  int[] y;

Ø  Cú pháp thứ hai cho phép bạn khai báo và khởi tạo 1 mảng thông qua từ khóa new.
Ví dụ:
Khai báo 1 mảng số nguyên tên là thu có 38 phần tử
          int[] thu  = new  int[38];
Hoặc khai báo 1 mảng kiểu char có 26 phần tử
          char[] kt = new  char[26];
Ø  Cú pháp thứ ba cho phép bạn có thể khai báo 1 mảng có số phần tử tương ứng với các giá trị được liệt kê trong tập hợp, như mô tả của ví dụ sau
Ví dụ: Khai báo 1 mảng chuỗi có chứa các phần tử kiểu string lưu trữ các thứ trong 1 tuần
          string[] thuTT = {“Hai”,“Ba”,“Tư”,“Năm”,“Sáu”,“Bảy”,“Chủ Nhật”};
Khai báo 1 mảng chứa dữ liệu chuỗi mô tả cho các ký số từ 0 .. 9 dưới dạng ngôn ngữ (Tiếng việt)
          string[] chuSo = {“không”, ”một”, ”hai”, ”ba”, ”bốn”, ”năm”, ”sáu”, ”bảy”, ”tám”, ”chín”};

Lưu ý: Với 1 mảng được khai báo và khởi tạo bởi từ khóa new thì mặc nhiên các phần tử của mảng sẽ được khởi gán giá trị sau khi tạo, bảng dữ liệu sau mô tả chi tiết cho bạn biết ứng với mỗi kiểu dữ liệu, giá trị khởi gán đối với  phần tử của mảng sẽ là bao nhiêu
Một số ứng dụng “nho nhỏ” cho dữ liệu kiểu mảng
Bài toán thứ 1:
Viết chương trình, khi thi hành sẽ đọc 1 giá trị số thuộc kiểu nguyên, sau đó in ra trên màn hình chuỗi thông báo có dạng như sau
               Nhập số : 1024
               Đọc là : Một Không Hai Bốn

Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Mang
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
    string[] so = { "Khong","Mot","Hai","Ba","Bon","Nam","Sau","Bay","Tam","Chin"};
    int[] temp= new int[50];
    int n, a, i, dem=0;
    int b;
    Console.WriteLine("Nhap vao so nguyen N: ");
    n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    a = n;
    while(a != 0){

      if (a < 10) { temp[dem] = a; a = a / 10; } 
      else
      {
       b = a % 10;
       temp[dem] = b;
       b = a / 10;
       a = b;
       dem++;
       }
      }

      for ( i = dem; i > -1; i-- )
      {
       Console.Write("{0} ",so[(temp[i])]);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

No comments