Header Ads

Install MongoDB on OS X

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MAC OSX 

mongodb

Hướng dẫn cài đặt mongodb trên máy tính OSX, Ubuntu 


B1: Bạn cần tải mongodb về máy tính 


dowload mongodb

B2: giải nén file vừa tải về bằng lệnh  

tar -zxvf mongodb-osx-x86_64-3.4.2.tgz

Giải nén xong, đổi tên thư mục thành mongodb, và copy vào thư mục /opt 

mongodb path


B3: Cấu hình đường dẫn lại để sử dụng trên terminal 


$ vim ~/.bash_profile
export PATH=/opt/mongodb/bin:$PATH

Thêm dòng export vào bash_profile xong lưu lại
Bấm ESC -> :wq -> enter 


Chạy mongodb bằng lệnh :

mkdir -p /data/db
mongod
mongo 
Test vài câu lệnh xem sao nhe...
db
use <db name>
db.user.insert({
    first: 'matthew',
    last: 'setter',
    dob: '21/04/1978',
    gender: 'm',
    hair_colour: 'brown',
    occupation: 'developer',
    nationality: 'australian'
});
db.user.find()

Mọi thắc mắc xin liên hệ fanpage để biết thêm chi tiết, thank you !!


No comments