Header Ads

How Installing Apache Maven in OSX

Cài đặt Apache Maven trên OSX, Ubuntu 


apache maven

Hướng dẫn How Installing Apache Maven in OSX, làm trên Ubuntu cũng tương tự 


Ban đầu bạn tải Apache maven về tại đây: http://maven.apache.org/install.html


Sau đó giải nén [OSX]: Dùng lệnh trên terminal  
  1. unzip apache-maven-3.3.9-bin.zip -nếu tải file đôi .zip
  2. tar xzvf apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz -nếu file đuôi tar.gz

Xong ta copy thư mục đã giản nén apache-maven-x.x.x

Paste vào /opt/

Ta bắt đầu cấu hình để chạy mvn trên commad line

[OSX]: Dùng lệnh terminal 
  1. export PATH=/opt/apache-maven-3.3.9/bin:$PATH

Kiểm tra đã cài đặt apache maven chưa bằng lệnh
[OSX]: mvn -v

kết quả:
  1. Apache Maven 3.3.3 (7994120775791599e205a5524ec3e0dfe41d4a06; 2015-04-22T04:57:37-07:00)
  2. Maven home: /opt/apache-maven-3.3.3
  3. Java version: 1.8.0_45, vendor: Oracle Corporation
  4. Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_45.jdk/Contents/Home/jre
  5. Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
  6. OS name: "mac os x", version: "10.8.5", arch: "x86_64", family: "mac"

Lưu ý: Phải cài đặt Java_home trước mới sài được mvn trên terminal nha
Muốn làm một lần mà chạy mvn mãi mãi thì chúng ta cần phải thêm export vào phần
~/.bash_profile 
xong lưu lại nhe, lệnh cài đặt
[OSX]: 
$ vim ~/.bash_profile
$ export PATH=/opt/apache-maven-3.3.9/bin:$PATH
lưu lại oke, sử dụng mãi mãi
Mọi chi tiết xin liên hệ Fanpage của mình để được giải đáp thắc mắc  


No comments