Header Ads

Cài đặt đường dẫn JAVA_HOME

Hưỡng dẫn cài export  $JAVA_HOME trên OSX 

java home


Hướng dẫn cách cài, fix lỗi không có đường dẫn $JAVA_HOME trên OSX, Ubuntu 


B1: Bước đầu tiên kiểm máy tính của bạn đã cài đặt java chưa 

Gõ Lệnh : $ java -version 
Kết quả: 
java version "1.8.0_111"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode)

B2: Cài đặt $JAVA_HOME các bạn để ý các phiên bản Java mà mình cài đặt copy lệnh cho đúng nhe 


Mở file config, lệnh :
//This command will open the file using vim
$ vim ~/.bash_profile
Tuỳ vào phiên bản Java mà bạn cài đặt bạn copy và paste  file bash_profile mà bạn vừa mở 
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 1.6)"
or
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 1.7)"
or
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)"
Phiên bản Java mình sài là 1.8 lên copy cái thứ 3, các bạn làm tương tự 
Bạn lưu lại xong rồi đó
Kiểm tra xem đã cài được $JAVA_HOME chưa bằng lệnh:
$ echo JAVA_HOME 
Kết quả: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_111.jdk/Contents/Home

No comments