Header Ads

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 19.04

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 19.04


Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 19.04


Hướng dẫn cài đặt Docker trên ubuntu 19.04 đơn giản.


1, Chạy các lệnh sau để cài đặt bản docker-ce nhé.



2, Sau khi cài đặt xong Docker rồi chúng ta muốn chạy docker với quyền người dùng bình thường, không chạy dưới quyền root nữa thì chúng ta cần add $USER vào group $DOCKER.



3, Pull thử image demo và run docker


docker run hello-world


No comments