Header Ads

Làm sao để xóa cache trong Varnish

Varnish làm sao để xóa cache thông qua HTTP


Làm sao để xóa cache trong Varnish


Trong một số trường hợp nhất định, khi việc cấu hình các rule cache không thể tự động chúng ta muốn tự tay xóa cache trong varnish một cách thủ công, hoặc sử dụng khi phát triển sản phẩm, lúc đó việc cấu hình PURGE cache và hiểu cách sử dụng sẽ thực sự hữu dụng.


Chúng ta cấu hình PURGE varnish như sau:

acl purge {
        # Những Ip cho phép purge cache
        "localhost";
        "127.0.0.1";
}

sub vcl_recv {
        # Check điều kiện khi purge cache
        if (req.method == "PURGE") {
                if (!client.ip ~ purge) {
                return(synth(405,"Not allowed."));
                }
                return (purge);
        }
}

Chúng ta để ý đoạn code trên sẽ cho phép các IP: 127.0.0.1, localhost request tới varnish với http header: PURGE

 Bây giờ chúng ta sẽ vào sửa một đoạn text trong site đã được cache, và chạy lệnh sau để purge cache nhé :D

curl -X PURGE <domain/path>

Ví dụ: curl -X PURGE localhost:8080

Làm sao để xóa cache trong Varnish


Sau đó chúng ta truy cập vào site để kiểm tra lại cache đã được xóa đi chưa.


No comments