Header Ads

Hướng dẫn cấu hình nginx làm proxy cho docker, apache, magento 2

Hướng dẫn cấu hình nginx làm proxy cho docker, apache, magento 2


Hướng dẫn cấu hình nginx làm proxy cho docker, apache, magento 2


Giải sử bạn có một site magento 2 chạy trên magento-docker (apache) với domain: http://domain.com:81/ (nếu cấu hình proxy trên cùng một máy thì domain là http://127.0.0.1:81/)


Site magento 2 mình muốn public có cổng 81 các bạn có thể xem hình bên dưới và đối chiếu với service tương ứng mà bạn có :D

Hướng dẫn cấu hình nginx làm proxy cho docker, apache, magento 2


Bạn muốn public site trên với một cổng khác, một domain khác thì có một cách khá đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng nginx cài bên ngoài làm proxy, chúng ta sẽ thao tác cấu hình nginx như sau:


Cấu hình public cho site: http://domain1.com:80

server {
listen 80;
server_name domain1.com;

location / {
try_files $uri $uri/ @proxy;
}

location @proxy {
proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Host $host;
proxy_pass http://127.0.0.1:81;

}

rewrite ^/$ http://$host/index.php redirect;
}

Cấu hình public cho site: http://domain1.com:443

server {
listen 443 ssl;
server_name domain1.com;

        ssl_certificate         /var/www/ssl/magento.local.crt;
        ssl_certificate_key     /var/www/ssl/magento.local.key;
        ssl_protocols           TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_ciphers             HIGH:!aNULL:!MD5;

location / {
try_files $uri $uri/ @proxy;
}

location @proxy {
proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
proxy_pass http://127.0.0.1:81;

}

rewrite ^/$ https://$host/index.php redirect;
}

Thanks

No comments