Header Ads

Hướng dẫn cài đặt JDK 13 trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt JDK 13 trên ubuntu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt JDK 13 trên ubuntu 18.04 LTS


Java Development Kit (JDK - Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay những ứng dụng Java - bộ công cụ này được phát hành miễn phí gồm có trình biên dịch, trình thông dịch, trình giúp sửa lỗi (debugger, trình chạy applet và tài liệu nghiên cứu.

Kể từ khi ngôn ngữ Java ra đời, JDK là bộ phát triển phần mềm thông dụng nhất cho Java. Ngày 17 tháng 11 năm 2006, hãng Sun tuyên bố JDK sẽ được phát hành dưới giấy phép GNU General Public License (GPL), JDK trở thành phần mềm tự do. Việc này đã được thực hiện phần lớn ngày 8 tháng 5 năm 2007[1] và mã nguồn được đóng góp cho OpenJDK.

Hướng dẫn cài đặt JDK 13 trên hệ điều hành ubuntu 18.04 LTS

1, Cài đặt JDK 13

sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/java
sudo apt update
sudo apt install oracle-java13-installer

2, Kiểm tra jdk đã cài đặt thành công 

java --version

Thanks

No comments