Header Ads

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04 LTS


Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04 LTS


Bước 1: Cài đặt software-properties-common nếu máy tính bạn chưa có:


sudo apt-get install software-properties-common

Bước 2: Thêm MariaDB gpg key vào ubuntu 


sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8

Bước 3: Thêm apt repository vào ubuntu


sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.4/ubuntu $(lsb_release -cs) main"

Bước 4: Cài đặt MariaDB 10.4 trên ubuntu 18.04 LTS


sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client

Trong khi cài đặt nếu hiện popup yêu cầu tạo pass cho user root thì bạn nhớ nhập vào rồi chọn OK nhé :D


Sau khi cài xong để test MariaDB đã hoạt động chưa bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Enter pass:
Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04 LTS


Kiểm tra version MariaDB bằng lệnh:


SELECT VERSION();


Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18.04 LTS


Thanks .

No comments