Header Ads

Hướng dẫn cài đặt reset pasword MariaDB 10.4

Hướng dẫn cài đặt reset pasword MariaDB 10.4


Hướng dẫn cài đặt reset pasword MariaDB 10.4


Bạn muốn thay đổi password cho user root MariaDB hay MySQL của mình, khi mới setup MySQL và MariaDB, các bước thực hiện bao gồm những lệnh chính như sau:


mysql -u root

USE mysql;

ALTER USER [email protected] IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING PASSWORD("password");

flush privileges;

2. Nếu không truy cập được vào mysql bạn có thể dùng lệnh này để tạo reset lại mysql, mariadb

sudo mysql_secure_installation

Thiết lập các thông số cần thiết :v

sudo mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost'
  IDENTIFIED BY '123456' WITH GRANT OPTION;


GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'
  IDENTIFIED BY '123456' WITH GRANT OPTION;


mysql -u root -p


:D


No comments