Header Ads

Tổng hợp những lệnh hay khi sử dụng github [part 2]

Tổng hợp những lệnh hay khi sử dụng github [part 2]

Tổng hợp những lệnh hay khi sử dụng github [part 2]

Sau khi chúng ta lấy được lịch sử của toàn bộ các commit, nhưng bạn lại muốn xem lịch sử chi tiết cho một commit hay một file trong commit đó thôi, github đã hỗ trợ việc đó rồi, chúng ta thử sử dụng xem sao nhé.


Sau khi chạy lệnh
git log -p -2

commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 Author: Scott Chacon <[email protected]> Date: Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700 changed the version number commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 Author: Scott Chacon <[email protected]> Date: Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700 removed unnecessary test code commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6 Author: Scott Chacon <[email protected]> Date: Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

Lưu ý commit-id là ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949

1, Kiểm tra lịch sử chi tiết của một commit đã thay đổi những gì

git show <commit-id>

2, Kiểm tra xem commit đã tác động đến những file nào, chỉ hiển thị tên file

git show --name-only <commit-id>

3, Kiểm tra xem những commit nào tác động đến file

git log <file>

git log -p -2 <file>

No comments