Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên ubuntu 18.04

ElasticSearch trên ubuntu 18.04 hướng dẫn cài đặt


Hướng dẫn cài đặt  ElasticSearch trên ubuntu 18.04

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

sudo apt-get install apt-transport-https

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Chạy/Đóng ElasticSearch

sudo systemctl start elasticsearch.service
sudo systemctl stop elasticsearch.service

Kiểm tra xem ElasticSearch hoạt động chưa, vào đường dẫn sau:

http://localhost:9200/?pretty

Thanks

No comments