Header Ads

Hướng dẫn cài đặt JDK 8, Open JDK 8 trên Ubuntu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt JDK 8, Open JDK 8 trên Ubuntu 18.04 LTS


Hướng dẫn cài đặt JDK 8, Open JDK 8 trên Ubuntu 18.04 LTSBạn cần sử dụng hệ điều hành ubuntu 18.04 LTS

Bật terminal và sử dụng lệnh:


sudo apt-get install openjdk-8-jre

Kiểm tra lại 

java -version

Thanks

No comments