Header Ads

Hướng dẫn sử dụng github

Hướng dẫn cài đặt cấu hình và sử dụng github

huong dan su dung github


Hướng dẫn sử dụng github đơn giản nhất, cài đặt cấu hình upfile, lấy file về

Video cơ bản hướng dẫn :


Tóm tắt lại:Cấu hình tài khoản:


$ git config --global user.name "Ten nick"

$ git config --global user.email "Mail dang ky"

Truy cập vào thư mụcTạo một thư mục để chứa những thứ cần up lên gitVào thư mục đó bằng Git CMD


Liên kết với thư mục bằng lệnh

$ git init


Tải file nên 

$ git add <Tên file>

Commit file lên git

$ git commit -m "Nội dung file, viết gì cũng được"


Bước này sử dụng khi tạo thư mục mới thôi, thư mục có rồi thì không cần bước này cũng được

Theo mình biết, đây là tạo đường dẫn để upfile lên

$ git remote add origin <URL> 

VD https://github.com/gjundat95/Test.git


Hoàn thành push lên github

$ git push -u origin master 

Xong code vài hôm là quen thôi mà, quên thì làm lại vài lần là nhớ.

No comments