Header Ads

Chuyển ảnh định đạnh .jpg sang dạng ASCII bằng commad line Unbuntu

Chuyển ảnh định đạnh .jpg sang dạng ASCII bằng commad line Unbuntu
Ngày xưa suốt ngày tải mấy phần mềm nhắn tin chúc ngủ ngon, sinh nhật, new year... các kiểu bây giờ bạn đã biết tại sao có mấy hình ảnh đó, bạn cũng có thể thiết kế riêng cho mình vài tin nhắn để tán gái đảm bảo là hàng độc :D

Các bạn chỉ cần vào thư mục chứa ảnh bằng commad line rồi gõ lệnh dưới, jundat95.jpg là tên ảnh của mình.


$ jp2a jundat95.jpg

Cách hai gới hạn ký tự được sử dụng khi xuất ra ảnh và xuất ra file text, các bạn test xem nó hoạt động ra sao nhe.

$ jp2a -i --chars="..00xx@@" ubuntu-logo.jpg | tee ubuntu-logo.txt

Một số tác phẩm:


No comments