Header Ads

Bài tập truy vấn cơ bản SQL

Bài tập truy vấn cơ bản SQL

Code và File: Tải về

 


/* 1. Đưa ra danh sách mặt hàng chưa được bán trong tháng 9 năm 2009 */

SELECT *
FROM DMHang
WHERE MaHang NOT IN 
 ( 
 SELECT MaHang
 FROM HoaDonBan,ChiTietHoaDon
 WHERE (HoaDonBan.SoHD=ChiTietHoaDon.SoHD) AND (NgayHD BETWEEN '09-01-2009' AND '09-30-2009')
 )


/* 2. Đưa ra danh sách khách hàng có địa chỉ ở Thái Nguyên và từng mua hàng trong tháng 9 năm 2009 */

SELECT *
FROM DMKhach
WHERE (DiaChi ='THái Nguyên') AND 
 ( 
 MaKhach IN 
 ( 
  SELECT MaKhach
  FROM HoaDonBan,ChiTietHoaDon
  WHERE (HoaDonBan.SoHD=ChiTietHoaDon.SoHD) AND (NgayHD BETWEEN '09-01-2009'
AND '09-30-2009')
 )
 )
 

/* 3. Đưa ra số lượng đã bán tương ứng của từng mặt hàng trong tháng 9 năm 2009 */
SELECT DMhang.MaHang ,TenHang ,sum(SoLuong) AS Tong
FROM DMHang,ChiTietHoaDon
WHERE (DMHang.MaHang = ChiTietHoaDon.MaHang) AND
 ( 
 ChiTietHoaDon.SoHD IN 
 ( 
  SELECT HoaDonBan.SoHD
  FROM HoaDonBan,ChiTietHoaDon
  WHERE (HoaDonBan.SoHD=ChiTietHoaDon.SoHD) AND (NgayHD BETWEEN '09-01-2009'

 AND '09-30-2009')

 )
 )
 GROUP BY DMhang.MaHang,TenHang

/* 4. Đưa ra tổng số lượng hàng đã bán cho mục đích mua hàng ‘Tiếp khách’ */

SELECT DMhang.MaHang ,TenHang ,sum(SoLuong) AS Tong
FROM DMHang,ChiTietHoaDon
WHERE (DMHang.MaHang = ChiTietHoaDon.MaHang) AND
 ( 
  ChiTietHoaDon.SoHD IN 
  ( 
   SELECT HoaDonBan.SoHD
   FROM HoaDonBan,ChiTietHoaDon
   WHERE (HoaDonBan.SoHD=ChiTietHoaDon.SoHD) AND (NgayHD BETWEEN '09-01-2009'

  AND '09-30-2009')
  )
 )
 GROUP BY DMhang.MaHang,TenHang


/* 5. Hiển thị thông tin khách hàng đã từng mua hàng tại cửa hàng */

SELECT MaKhach,TenKhach,DiaChi,DienThoai
FROM DMKhach
WHERE MaKhach IN
 (
  SELECT MaKhach
  FROM HoaDonBan,ChiTietHoaDon
  WHERE HoaDonBan.SoHD=ChiTietHoaDon.SoHD
 )
GROUP BY MaKhach,TenKhach,DiaChi,DienThoai

No comments