Header Ads

Những lỗi thường gặp trong lập trình C# kết lối SQL

Những lỗi thường gặp trong lập trình C# kết lối SQL

 

-Lỗi thêm Datetime Picker vào SQL ta xử lý như sau:


string DateTime = Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Text).ToString("MM/dd/yyyy")  ;
Thêm chuỗi vào lệnh Insert là chạy ngon.

Hiện tại mới gặp lỗi này, khi gặp tiếp sẽ up cho anh em xem.

- Xử lý sự kiện trong C#, bắt lỗi khi nhập dữ liệu bị trùng khóa chính Primary Key SQL:

Cách 1:
public static string StrCon = "SERVER = .\\SQLEXPRESS; DATABASE = jundat; INTEGRATED SECURITY = TRUE"; // chuỗi kết nối

private bool cPK(TextBox _cPK) {
bool check = false;
string str_cPK = Convert.ToString(_cPK.Text).ToUpper().Trim();
string _query = "Select top 1 MaDatP From tblDatPhong Where MaDatP='"+str_cPK+"' ";

SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(StrCon); // tạo kết nối
sqlCon.Open(); // mở kết nối
SqlCommand cmd = new SqlCommand(_query, sqlCon); // tạo mới đối tượng để thực hiện lệnh sql("Select Count(MaDatP) From tblDatPhong Whrere MaDatP ='"+str_cPK+"' ", sqlCon); // lấy dữ liệu , đổ vào data adapter
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
if (dr.Read()) {
check = true;
}
return check;
}


Cách 2:
public void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
string sql = "SELECT Email FROM KHACHHANG"; // Bạn lấy từ bảng nào là tùy bạn
DataTable dt = Connect.ExecQuerry(sql); // Kết nối CSDL và đưa vào datatable
for(int i=0; i<dt.Rows.Count; i++) // Mở vòng lặp để lấy từng phần tử trong CSDL
{
if(txtEmail.Text == dt.Rows[i]["Email"].ToString()) // Kiểm tra trùng lặp dữ liệu
{
MessageBox.Show("Email này đã có rồi", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
}

No comments