Header Ads

Thao tác cơ bản trên chuỗi bằng C#

Thao tác cơ bản trên chuỗi bằng C#LENGTH: Trả về là độ dài của chuỗi (1 số nguyên dương)
PHP Code:
string str "    Cac thao tac tren chuoi trong C#      ";int l str.Length;Console.WriteLine("\nDo dai cua chuoi = " l);  


CONCAT(str1, str2): Nối chuỗi str2 sau chuỗi str1.
PHP Code:
string s1 " Chao mung cac ban den voi ";
                
string s2 "Dien dan CCI Group ";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2: \"" s2 "\"");
                
str string.Concat(s1s2);
                
Console.WriteLine("\nChuoi sau khi noi la: \"" str "\"");  


COMPARE(str1, str2): So sánh chuỗi str1 với chuỗi str2. Kiểu trả về là -1, 0, 1. (So sánh từng ký tự trong bảng mã ASCII).
·         Nếu trả về 1: Chuỗi str1 lớn hơn chuỗi str2.
·         Nếu trả về 0: 2 chuỗi bằng nhau.
·         Nếu trả về -1: Chuỗi str1 nhỏ hơn chuỗi str2.

PHP Code:
                string s1 "Chao mung cac ban den voi";
                
string s2 "Dien dan CCI Group ";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2: \"" s2 "\"");
                
int nstring.Compare(s1s2);
                if (
0)
                    
Console.WriteLine("\nChuoi s1 lon chuoi s2");
                else if (
0)
                    
Console.WriteLine("\nChuoi s1 nho chuoi s2");
                else
                    
Console.WriteLine("\nChuoi s1 bang chuoi s2");  


COPY(str): Copy chuỗi str đến chuỗi khác.
PHP Code:
                string s1 "Chao mung cac ban den voi";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
string str string.Copy(s1);
                
Console.WriteLine("\nChuoi can copy: "str);  


INSERT(n, str): Thêm chuỗi str sau n ký tự của chuỗi cần chèn.
PHP Code:
                string s1 "Welcome CCI Group";
                
string s2 "to ";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2: \"" s2 "\"");
                
string str s1.Insert(8s2);
                
Console.WriteLine("\nChuoi sau khi chen: " str);  


REPLACE(str1, str2): Thay thế chuỗi str1 bằng chuỗi str2.
PHP Code:
                string s1 "Chao mung cac ban den voi";
                
string s2 "Dien dan CCI Group ";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2: \"" s2 "\"");
                
s2 s2.Replace(s2s1);
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2 sau khi thay the: " s2);  


TRIM(): Xóa khoảng trắng thừa 2 bên chuỗi.
PHP Code:
            string str "    Cac thao tac tren chuoi trong C#      ";
            
Console.WriteLine("\nChuoi ban dau: \"" str "\"");
            
str str.Trim();
            
Console.WriteLine("\nChuoi sau xoa khoang trang 2 ben: \"" str "\"");  


str.ToUpper & str.ToLower: IN HOA & chữ thường chuỗi str.
PHP Code:
                string s1 "Chao mung cac ban den voi";
                
string s2 "Dien dan CCI Group ";
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1: \"" s1 "\"");
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2: \"" s2 "\"");
                
string Upper s1.ToUpper();
                
string Lower s2.ToLower();
                
Console.WriteLine("\nChuoi 1 - HOA: " Upper);
                
Console.WriteLine("\nChuoi 2 - Thuong: " Lower);  

No comments