Header Ads

Giải phương trình bậc 2 trong lập trình C#(Sharp)

Giải phương trình bậc 2 trong lập trình C#(Sharp)Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ptbac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, c, delta;
      float x1, x2;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Xin chào tất cả mọi người.");
      Console.WriteLine("Nhập vào hệ số của phương trình bậc II:Ax^2+Bx+C=0 ");
      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      b = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      c = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0) // La phuong trinh bac I
      {
        if (b == 0)
        {
            if (c == 0)
            {
              Console.WriteLine("Phương trình đã cho vô số nghiệm.");
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Phương trình đã cho vô nghiệm.");
            }
        }
        else {
          Console.WriteLine("Nghiệm của phương trình bậc I là: {0:0.0}",c/b);
        }
      }
      else {
        delta = b * b - 4 * a * c;
        if (delta == 0) {
          Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm là: {0:0.0} ",-b/2*a);
        }
        else{
          if(delta < 0){
          Console.WriteLine("Phương trình đã cho vô nghiệm.");
          }
          else{
            x1=(int)(-b-Math.Sqrt(delta))/2*a;
            x2=(int)(-b+Math.Sqrt(delta))/2*a;
            Console.WriteLine("Nghiệm của phương trình là: {0:0.00}",x1);
            Console.WriteLine("Nghiệm của phương trình là: {0:0.00}",x2);
          }
        }


      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}Để sử dụng được tiếng việt trong lập trình c#, bạn gõ code như mình chạy và bị lỗi font không sao bạn chuột phải vào bảng cmd đang chạy code, chọn Properties -> chọn font-> chọn font conso là chạy được tiếng việt, lưu ý đầu tiên cần có lệnh

Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8; 

trong code của bạn.

No comments