Header Ads

Hướng dẫn cài đặt rust trên ubuntu 20.04

 Hướng dẫn cài đặt rust trên ubuntu 20.04

Huong dan cai dat Rust

Rust (đọc là rớt-xtờ /rʌst/) là một ngôn ngữ lập trình hệ thống được quảng bá là có tốc độ cực kì nhanh, ngăn chặn được phần lớn mọi bug crash, ngăn chặn được data race, rất memory safe mà lại không cần tới garbage collector.
Hiện tại Rust đang được sử dụng để tạo ra các hệ thống web chịu tải cao, các hệ thống cryptocurrency, đặc biệt Rust đã trở thành ngôn ngữ chính cùng với C/C++ để tạo ra nhân Linux nổi tiếng mà chúng ta đang sử dụng. :))


Để trải nghiệm ngôn ngữ này chúng ta bắt đầu cài đặt nó trên Ubuntu nhé.
Yêu cầu hệ điều hành bạn đang sử dụng là Ubuntu nhé :))



Mở terminal lên và chạy các câu lệnh sau:

 1. Chạy lệnh

  curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

  Cai dat Rust

 2. Chọn 1 để cài đặt Rust mặc định.

 3. Chạy lệnh để update lại môi trường.

  source $HOME/.cargo/env

  Rust

 4. Kiểm tra Rust version.

  rustc -V

Rust version


Thanks.

No comments