Header Ads

Cài đặt PHP 8.1 trên Ubuntu 20.04 đơn giản như đan rổ

 Cài đặt PHP 8.1 trên Ubuntu 20.04 đơn giản như đan rổ

Cài đặt PHP 8.1 trên Ubuntu 20.04 đơn giản như đan rổ

Yêu cầu, hệ điều hành Ubuntu hoặc Debian.

PHP 8.1 bao gồm những chức năng mới và cải thiện hiệu năng.

1. Enumerations.

2. Readonly Properties.

3. First-class Callable.

4. Initializers.

5. Pure Intersection Type.

6. Nerver return type.

7. Final class constants.

8. Fibers.

9. Array unpacking - hỗ trợ mảng bất tuần tự.

10. Cải tiến về mặt hiệu năng.
Thanks

No comments