Header Ads

Hướng dẫn nén và gải nén file trên ubuntu

Hướng dẫn nén và gải nén file trên ubuntu

Hướng dẫn nén và gải nén file trên ubuntu


Hướng dẫn nén file và giải nén file .ta.gz

Giải nén file:

tar xzf <filename.ta.gz> -C <folder>
Thanks


No comments