Header Ads

Hướng dẫn sử dụng MySQL Server command line trên Windows

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh command line trên windows để sử dụng MySQL Server

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh command line

Bước đầu tiên bạn cần xác định phiên bản MySQL mà mình đang sử dụng, việc kiểm tra này chỉ thực hiện được khi bạn sử dụng MySQL được tải ở trang https://dev.mysql.com/


1, Vào ứng dụng: MySQL 8.0 Command Line Client


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh command line


Khi vào chúng ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của MySQL hiện tại: 
SHOW VARIABLES LIKE "%version%";

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh command line


Như hiện tại máy tính của mình đang chạy MySQL bản 8.0.12, thì mặc định service được khởi tạo lần đầu trong máy tính sẽ có tên là:  MySQL80
Bạn nào mà sử dụng bản MySQL 5.7.xx thì service được tạo ra trong máy của bạn sẽ có tên là: MySQL57

2, Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những lệnh đơn giản với con service mysql đang chạy trên máy mình nhé, bạn hãy bật cmd, powershell với quyền admin:

Bật mysql service: net start MySQL80
Tắt mysql service: net start MySQL80

Bật mysql service: net start MySQL80


Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với cơ sở dữ liệu mysql bằng command line :D

thank !!

No comments