Header Ads

Trôi hàm trong C, lệnh gets() trong C bị lỗi không sử dụng được.

Mình đọc mà còn mơ hồ lắm. Ai dịch giúp đoạn này rõ ràng hơn được không.

Mình cũng tìm được 1 cách không dùng fflush(stdin) nhưng mình không hiểu. Thay vì dùng fflush(stdin) như vầy:

C Code:
  1. scanf("%d", &m); fflush(stdin);
Thì người ta dùng thế này:

C Code:

  1. scanf("%d%*c", &m);
Không hiểu %*c ở đây có nghĩa là gì, tại sao thêm vào thì không bị trôi hàm?

No comments