Header Ads

Cài Wifi Trên Ubuntu 14.04 máy Asus x550cc, Bật wifi cho ubuntu 14.04 thành công 100%


Bật   Terminal (CTRL+ALT+T).
Gõ Mấy lệnh dưới vào máy asus x550 cc.

If so, try a temporary fix:
sudo modprobe -r asus_nb_wmi
sudo modprobe asus_nb_wmi wapf=1 
sudo rfkill unblock all
rfkill list all
Any improvement? If so, make the driver parameter permanent:
sudo -i
echo "options asus_nb_wmi wapf=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/asus_nb_wmi.conf
exit

Enter the following line only if you don't have gksu installed.
sudo apt-get install gksu -y
If you have GKSU (installed or already have) enter the following:
gksudo gedit /etc/rc.local
The rc.local fill will open up, add the following line before the exit 0:
rfkill unblock wireless
Now enter the following line in a terminal:
sudo reboot
dành cho máy tính bị khóa phần mềm ,nếu làm như dưới không được thì làm như trê ok rồi...
Xong Tắt Máy Rồi Mở Lên Là Ok.... 
# rfkill list
Và kết quả như sau:
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
 Soft blocked: yes
 Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
 Soft blocked: yes
 Hard blocked: no

Kết quả trên cho thấy các thiết bị như bluetooth, wifi đã bị tắt mềm và chưa bị tắt phần cứng. Chúng ta có thể sử dùng rfkill để bật các thiết bị bằng cú phát sau:
# rfkill unblock type|index
Trong đó type là thiết bị như:
"all", "wifi", "bluetooth", "uwb", "wimax", "wwan" hay "gps".
Ví dụ để bật wifi đang bị khóa (blocked) bạn có thể làm như sau:
# rfkill unblock wifi
index là thứ tự của thiết bị được hiển thị bằng rfkill list. Ở ví dụ trên 0 tương ứng với bluetooth và 1 tương ứng với wifi Để tắt các thiết bị ta có cú pháp tương tự như sau:
# rfkill block type|index
Ví dụ khi bạn muốn khóa bluetooth để giảm lượng tiêu thụ điện năng, bạn có thể dùng rfkill như sau:
# rfkill block bluetooth
Xong bấm 
FN+Wireless key on your keyboard.
FN+F2 với asus x550cc với máy khác tìm biểu tượng Wifi trên dòng trên cùng thay thế cho phím F2.

No comments