Header Ads

Install cocoapods Mac OS X

Install cocoapods Mac OS X

install cocoapods


1, Install Homebrew

Install Homebrew


2, Install Ruby

Open terminal :

$ brew install ruby

3, Install cocoapods 

 $ sudo gem install cocoapods

 $ pod setup

If Error code

 $ pod install --verbose

Trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần sử dụng đến thư viện của bên thứ ba mà đang được dev trên github.com. Bạn hoàn toàn có thể download thư viện và add vào project của mình một cách thủ công, nhưng cách làm này có một hạn chế là khi thư viện đó update hay fix lỗi gì đó, các bạn muốn cập nhật thì lại phải làm lại quá trình thủ công (download - add - update...), nó bất tiện và khá mất thời gian nếu gặp thư viện mà phải cập nhật liên tục.


Để khắc phục những hạn chế đó, mình giới thiệu với các bạn một công cụ quản lý thư viện đó là cocoapod. Mình sẽ chỉ dẫn từng bước để các bạn có thể nắm được:
Mục đích:
- Hiểu được cocoapod là gì?
- Biết cách cài đặt cocoapod
- Biết cách sử dụng cocoapod
Bước 1: download và cài đặt cocoapod
Việc làm này hết sức đơn giản, làm hoàn toàn bằng câu lệnh trong terminal, các bạn bật terminal lên (cmd + space bar + search "terminal"), gõ lệnh sau:
 $ sudo gem install cocoapods
Quá trình download và cài đặt bắt đầu, sau khi cài đặt sau các bạn đánh câu lệnh sau:
$ pod setup
Bước 2: Tạo file có tên là "Podfile" bằng terminal
Chuyển đường dẫn trong terminal bằng lệnh cd tới thư mục chứa project mà bạn muốn add thêm thư viện vào, chú ý: file này nên tạo ở cùng thư mục với file xcode project (.xcodeproj)
ví dụ: ta có một project muốn add thêm thư viện là "LearningAFNetworking", ta chuyển tới thư mục này như sau:
$ cd /Users/VuThanhVien/Desktop/All_iOS_Projects_20_07_2014/LearningAFNetworking 
sau đó, ta đánh tiếp lệnh tạo Podfile:
Vus-Mac-mini:LearningAFNetworking VuThanhVien$ touch Podfile
sau đó ta vào thư mục project để mở file này lên, hoặc sử dụng lệnh open:
$ open -a Xcode Podfile
Chú ý: các bạn nên mở file này bằng Xcode, ko nên sử dụng TextEdit hoặc các trình soạn thảo tương tự để mở
Các bạn copy và paste đoạn sau vào Podfile:
source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'platform :ios, '7.0'pod 'AFNetworking', '~> 2.5'Chú ý: ở trên ta add thêm thư viện AFNetworking version 2.5 vào project của ta, nhưng nếu là thư viện khác các bạn đổi tên và version cho phù hợp
Bước 3: cài đặt thư viện
Trong terminal các bạn gõ lệnh sau để download và cài thư viện tự động:
$ pod install
Sau khi cài đặt xong thư viện, trong project sẽ có thêm thư mục pod + thư viện vừa down và .xcworkspace.
Từ nay trở đi khi làm việc với project ta ko mở bằng file project nữa mà sẽ mở file .xcworkspace để làm việc
Câu hỏi 1:
Nếu đã download và cài đặt AFNetworking version 2.5 vào project rồi, muốn gỡ ra và cài version khác thì làm thế nào?
Trả lời:
Mở Terminal, chuyển thư mục làm việc tới project, mở Podfile bằng xcode và điền version khác vào, save file lại và thực hiện lệnh $pod install, lệnh này sẽ update version lại cho bạn 

Câu hỏi 2:Nếu đã download và cài đặt một thư viện của bên thứ 3 bằng cocoapod rồi, để download và cài đặt thư viện khác thì làm thế nào?
Trả lời:Ta chỉ việc mở Pod file và add thêm thư viện mới vào, ví dụ:
source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'platform :ios, '7.0'pod 'AFNetworking''~> 2.0'
pod 'MBProgressHUD''~> 0.9.1'
Sau đó mở terminal, chuyển đến thư mục làm việc và đánh lệnh: pod install. Chương trình sẽ tự cài thư viện mới vào.
Ví dụ:Vus-Mac-mini:~ VuThanhVien$ cd/Users/VuThanhVien/Desktop/All_iOS_Projects_20_07_2014/WebTableViewLearningAFNetworking/Vus-Mac-mini:WebTableViewLearningAFNetworking VuThanhVien$ pod installUpdating local specs repositoriesAnalyzing dependenciesDownloading dependenciesUsing AFNetworking (2.6.3)Installing MBProgressHUD (0.9.1)Generating Pods projectIntegrating client projectSending statsPod installation complete! There are 2 dependencies from the Podfile and 2 totalpods installed.
Vus-Mac-mini:WebTableViewLearningAFNetworking VuThanhVien$ 

Tham khảo:
Getting-Started-with-AFNetworking
Một số lỗi hay gặp và cách khắc phục:
1. Nếu đánh lệnh pod mà bị lỗi command not found như sau:
MACs-MBP:~ MAC$ pod install
-bash: pod: command not found
lỗi này là do máy chưa cài cocoadpods, cần cài cocoadpods với lệnh sudo gem install cocoapods là ok
2. Nếu sử dụng lệnh cài cocoapods "sudo gem install cocoapods "mà gặp lỗi:
Password:Fetching: i18n-0.7.0.gem (100%)Successfully installed i18n-0.7.0Fetching: thread_safe-0.3.5.gem (100%)Successfully installed thread_safe-0.3.5Fetching: tzinfo-1.2.2.gem (100%)Successfully installed tzinfo-1.2.2Fetching: minitest-5.9.0.gem (100%)Successfully installed minitest-5.9.0Fetching: concurrent-ruby-1.0.2.gem (100%)Successfully installed concurrent-ruby-1.0.2Fetching: activesupport-5.0.0.gem (100%)ERROR:  Error installing cocoapods:
activesupport requires Ruby version >= 2.2.2.
fix:
You need to install activesupport which then lets you install cocoapods okay but then the pod install fails with a new bug:
$ sudo gem install activesupport -v 4.2.6$ sudo gem install cocoapods$ pod installPerform these last steps and the pod install will finally succeed
$ pod repo remove master$ pod setup$ pod install


No comments