Header Ads

Phím tắt visual studio 2015

Tổng hợp phím tắt trong visual studio 2015

phim tat visual studio 2015

 

Mình mới sử dụng Visual Studio 2015 của Microsoft được vài tuần, cảm thấy cũng khá thích.
Mình xin tổng hợp lại một số phím tắt hay, hay dùng của

Visual Studio 2015.

 

Shortcuts - Basic Editing

Visual Studio 2015

Key


CommandCommand id
Ctrl+Shift+KDelete Lineeditor.action.deleteLines
Ctrl+EnterInsert Line Beloweditor.action.insertLineAfter
Ctrl+Shift+EnterInsert Line Aboveeditor.action.insertLineBefore
Ctrl+DownMove Line Downeditor.action.moveLinesDownAction
Ctrl+UpMove Line Upeditor.action.moveLinesUpAction
Ctrl+Shift+Alt+DownCopy Line Downeditor.action.copyLinesDownAction
Ctrl+Shift+Alt+UpCopy Line Upeditor.action.copyLinesUpAction
Ctrl+DAdd Selection To Next Find Matcheditor.action.addSelectionToNextFindMatch
Ctrl+K Ctrl+DMove Last Selection To Next Find Matcheditor.action.moveSelectionToNextFindMatch
Ctrl+UUndo last cursor operationcursorUndo
Ctrl+Shift+LSelect all occurrences of current selectioneditor.action.selectHighlights
Ctrl+F2Select all occurrences of current wordeditor.action.changeAll
Ctrl+Meta+DownInsert Cursor Beloweditor.action.insertCursorBelow
Ctrl+Meta+UpInsert Cursor Aboveeditor.action.insertCursorAbove
Ctrl+Shift+]Jump to matching bracketeditor.action.jumpToBracket
Ctrl+]Indent Lineeditor.action.indentLines
Ctrl+[Outdent Lineeditor.action.outdentLines
HomeGo to Beginning of LinecursorHome
EndGo to End of LinecursorEnd
Ctrl+EndGo to End of FilecursorBottom
Ctrl+HomeGo to Beginning of FilecursorTop
Ctrl+K Ctrl+CAdd Line Commenteditor.action.addCommentLine
Ctrl+K Ctrl+URemove Line Commenteditor.action.removeCommentLine
Ctrl+/Toggle Line Commenteditor.action.commentLine
Ctrl+Shift+AToggle Block Commenteditor.action.blockComment
Ctrl+FFindactions.find
Ctrl+HReplaceeditor.action.startFindReplaceAction
F3Find Nexteditor.action.nextMatchFindAction
Shift+F3Find Previouseditor.action.previousMatchFindAction
Ctrl+MToggle Use of Tab Key for Setting Focuseditor.action.toggleTabFocusMode

 

Shortcuts - Rich Languages Editing

Visual Studio 2015

 

Key


CommandCommand id
Ctrl+SpaceTrigger Suggesteditor.action.triggerSuggest
Ctrl+Shift+IFormat Codeeditor.action.format
F12Go to Definitioneditor.action.goToDeclaration
Ctrl+Shift+F10Peek Definitioneditor.action.previewDeclaration
Ctrl+.Quick Fixeditor.action.quickFix
Shift+F12Show Referenceseditor.action.referenceSearch.trigger
F2Rename Symboleditor.action.rename
Ctrl+Shift+.Replace with Next Valueeditor.action.inPlaceReplace.down
Ctrl+Shift+,Replace with Previous Valueeditor.action.inPlaceReplace.up
Shift+Alt+RightExpand AST Selecteditor.action.smartSelect.grow
Shift+Alt+LeftShrink AST Selecteditor.action.smartSelect.shrink

 

Shortcuts - Navigation

Visual Studio 2015

 

 

Key


CommandCommand id
Ctrl+TShow All Symbolsworkbench.action.showAllSymbols
Ctrl+GGo to Line...workbench.action.gotoLine
Ctrl+PGo to File...workbench.action.quickOpen
Ctrl+Shift+OGo to Symbol...workbench.action.gotoSymbol
Ctrl+Shift+MShow Errors and Warningsworkbench.action.showErrorsWarnings
F8Go to Next Error or Warningeditor.action.marker.next
Shift+F8Go to Previous Error or Warningeditor.action.marker.prev
Ctrl+Shift+PShow All Commandsworkbench.action.showCommands
Ctrl+TabNavigate Historyworkbench.action.openPreviousEditor
Ctrl+Alt+-Go Backworkbench.action.navigateBack
Ctrl+Shift+-Go Forwardworkbench.action.navigateForward

 

Shortcuts - Editor/Window Management

Visual Studio 2015

 

 

Key


CommandCommand id
Ctrl+Shift+NNew Windowworkbench.action.newWindow
Ctrl+Shift+WClose Windowworkbench.action.closeWindow
Ctrl+WClose Editorworkbench.action.closeActiveEditor
Ctrl+`Cycle Between Opened Editorsworkbench.action.cycleEditor
Ctrl+\Split Editorworkbench.action.splitEditor
Ctrl+1Focus into Left Hand Editorworkbench.action.focusFirstEditor
Ctrl+2Focus into Side Editorworkbench.action.focusSecondEditor
Ctrl+3Focus into Right Hand Editorworkbench.action.focusThirdEditor
Ctrl+Shift+Alt+LeftFocus into Next Editor on the Leftworkbench.action.focusLeftEditor
Ctrl+Shift+Alt+RightFocus into Next Editor on the Rightworkbench.action.focusRightEditor

 

Shortcuts - File Management

Visual Studio 2015

 

Key


CommandCommand id
Ctrl+NNew Fileworkbench.action.files.newUntitledFile
Ctrl+OOpen File...workbench.action.files.openFile
Ctrl+SSaveworkbench.action.files.save
unassignedSave Allworkbench.action.files.saveAll
Ctrl+Shift+SSave As...workbench.action.files.saveAs

 

 

Shortcuts - Display

Visual Studio 2015

 

 

Key


CommandCommand id
F11Toggle Full Screenworkbench.action.toggleFullScreen
Ctrl+=Zoom inworkbench.action.zoomIn
Ctrl+-Zoom outworkbench.action.zoomOut
Ctrl+BToggle Sidebar Visibilityworkbench.action.toggleSidebarVisibility
Ctrl+Shift+DShow Debugworkbench.view.debug
Ctrl+Shift+EShow Explorerworkbench.view.explorer
Ctrl+Shift+FShow Searchworkbench.view.search
Ctrl+Shift+JToggle Search Detailsworkbench.action.search.toggleQueryDetails
Ctrl+Shift+COpen New Consoleworkbench.action.terminal.openNativeConsole
Ctrl+Shift+UShow Outputworkbench.action.output.showOutput
Ctrl+L LShow OmniSharp Logomnisharp.show.generalLog
Ctrl+L Ctrl+LShow OmniSharp Log to the Sideomnisharp.show.generalLogOnSide
Ctrl+Shift+VToggle Markdown Previewworkbench.action.markdown.togglePreview

 

Shortcuts - Debug

Visual Studio 2015

 

Key


CommandCommand id
F9Toggle Breakpointeditor.debug.action.toggleBreakpoint
F5Continueworkbench.action.debug.play
F5Pauseworkbench.action.debug.start
F11Step Intoworkbench.action.debug.stepInto
Shift+F11Step Outworkbench.action.debug.stepOut
F10Step Overworkbench.action.debug.stepOver
Shift+F5Stopworkbench.action.debug.stop

 

Shortcuts - Tasks

Visual Studio 2015

 

Key


CommandCommand id
Ctrl+Shift+BRun Build Taskworkbench.action.tasks.build
Ctrl+Shift+TRun Test Taskworkbench.action.tasks.test

 

 

Phần mềm nào cũng vậy, nếu như đối với designer Adobe Photoshop là 1 công cụ một người bạn phải làm quen và tìm hiểu nhau kỹ trước khi “iu” nhau thì với dân lập trình dev tại Việt Nam, việc chơi với Visual Studio của Microsoft đã ăn sâu vào máu từ thuở đầu còn “mài đít” ở các băng ghế của trường Đại Học. Vậy nên, để “giao lưu & kết hợp” nhanh hơn, tăng hiệu suất tốt hơn thì mình đã tổng hợp từ trên mạng bài viết hay hay này. Chúc các bạn Dev giỏi > Sản Phẩm Tốt để có thể cống hiến cho xã hội nhóe :p.

Ngoài các Hot Key quen thuộc như hình trên, trong lúc code các bạn cũng nên sử dụng các phím tắt sau để tăng khả năng linh hoạt .
Ctrl + K + C: vô hiệu hóa một vùng code thành dạng comment
Ctrl + K + U:  Hoàn lại lệnh trên
– Ở các phiên bản thấp hơn có lẻ sẽ khác một chút. Có thể nhìn lên menu và kick vào:
Edit => Avanced => Comment Slection 

Phím thứ 2 là Format code cho ngay hàng thẳng lối. Đôi khi bạn copy code dán vào hoặc lúc gõ ẩu thì nên dùng phím này để Visual tự động đều chỉnh. Trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn Edit => Avanced => Format Document
Ctrl + K + D : Format tất cả
Edit => Avanced => Format Selection
Ctrl + K + F: Format vùng bạn chọn


Xóa  một vài mã trong đoạn code nhanh, bạn đang gõ một đoạn code, lại lấy thiếu một vài chữ ?
Hãy đặt con trỏ tại vị trí cần đặt:
Nhấn Backspace để xóa về bên trái
Nhấn Delete để xóa về bên phải
Có thể bạn thấy thường quá, nhưng lúc làm việc mới thấy nó linh hoạt như thế nào

Đặt bookmark ! Việc này cũng không kém phần quan trọng, khi lương line code quá nhiều thì đặt bookmark ở những đoạn mã cần tới lui thường xuyên sẽ rất tiện lợi trong lúc làm việc
Đối với VS 2012: Đặt con trỏ tại dòng cần bookmark
Nhấn Ctrl + K + K : Tạo một BM tại điểm con trỏ chuột
Nhấn Ctrl + K +N : Nhảy tới BM tiếp
Nhấn Ctrl + K +P : Nhảy tới BM sau

Hiển thị gợi ý cú pháp
Đặt con trỏ tại mã code cần gợi ý:
Nhấn Ctrl + Space : VS sẽ hiển thị lại lần nữa các gợi ý cú pháp liên quan.
Trong VS lúc bạn gõ code tới đâu thì đều có gợi ý code hiện ra. Cộng thêm việc cài các plugin hỗ trợ thì việc phải nhớ hết code không còn đáng lo ngại. Bạn hãy dành thời gian nhớ hết code

Ctrl + K + \ : Xóa tất cả khoảng trống trong dòng code được ta bôi đen ! :))
Ctrl + Shift + L : Xóa dòng hiện tại (tại điểm con trỏ chuột). Xóa cả dòng rất nhanh không cần bôi đen
Shift + Alt + T : Đổi chỗ dòng tại vị trí chuột với dòng dưới nó. Nếu bạn cài Resharp hoặc các plugin khác sẽ xung đột phím tắt, thì khí nhấn như vậy nó sẽ hỏi bạn dùng cho bên nào ? chọn VS nhé
Ctrl + U : Biến các ký tự được bôi đen thanh chữ thường.
Ctrl + Shift + U : Biến các ký tự thường thành chữ in HOA.
PageUp       : Cuộn trang code lên
PageDown  : Cuộn trang code xuống
Shift + F12 : Tìm reference của mã tại vị trí con trỏ  (Nếu có). Bạn mà để con trỏ tại mã thường thì không hiện gì đâu nhé
Và ta có thể thu gọn code bằng cặp lệnh mở đóng sau:
 #region  abcxyz
……
…..
your code
…….
#endregion
Toàn bộ code nằm trong cặp lệnh này sẽ được tùy ứng thu gọn cho bạn
Nói tới đây thôi nhé, còn rất nhiều hot key hay thủ thuật để tăng tốc code nữa. chẳng hạn như gõ cw rồi nhán Tab sẽ ra Console.WriteLine();  Trong quá trình học tập các bạn sẽ tìm tòi cho mình nhiều cách hơn nữa mà VS Studio và các plugin khác hỗ trợ . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments