Header Ads

Kiểu dữ liệu params Keyword C#

Kiểu dữ liệu params Keyword C#

Params C#

Đôi khi chúng ta có thể cần một số biến của các đối số được truyền cho một hàm. Ví dụ, chúng ta có thể yêu cầu một chức năng tổng hợp mà tính toán tổng số các số được truyền cho nó không có vấn đề có bao nhiêu con số được thông qua.


Trong C # chúng ta có thể sử dụng các từ khóa params và vượt qua không có biến của các đối số tới một hàm. Nó giống như việc sử dụng ParamArray bằng ngôn ngữ VisualBasic. Cú pháp của đối số params là:

params datatype [] tên đối số


Lưu ý rằng các đối số đã qua sử dụng params đối số phải là một mảng một chiều.

VD:

 


using System;
public class MyApplication
{

public static void MultiPrint(params string[] list)
{
for ( int i = 0 ; i < list.Length ; i++ )
Console.WriteLine(list[i]);
}

public static void Main()
{
MultiPrint("First", "Second", "Third");

MultiPrint("Fourth");

MultiPrint("Fifth", "Sixth");

}

}

Output:


First


Second


Third


Fourth


FifthSixth

No comments