Header Ads

Dành cho người mới bắt đầu với Beginning HTML5 Media, 2nd Edition [English]

Dành cho người mới bắt đầu với Beginning HTML5 Media, 2nd Edition [English]

Jundat95-Beginning htnl5 2nd Edition

Bắt đầu từ HTML5 Media, 2nd Edition là một giới thiệu toàn diện HTML5 video và âm thanh. Các tiêu chuẩn video HTML5 cho phép trình duyệt để hỗ trợ các yếu tố âm thanh và video gốc. Điều này làm cho nó rất dễ dàng cho các nhà phát triển web để xuất bản âm thanh và video, tích hợp cả hai bên trong việc trình bày tổng quát của các trang web. Ví dụ, các yếu tố phương tiện truyền thông có thể được theo kiểu sử dụng CSS (style sheets), xem trên điện thoại di động, và các thao tác trong một Canvas hay một đồ thị bộ lọc âm thanh. Cuốn sách này cung cấp các kỹ thuật để cung cấp khả năng tiếp cận đến các yếu tố phương tiện truyền thông, cho phép xử lý phù hợp của cơ quan đại diện thay thế các nguồn tài nguyên truyền thông. Bản cập nhật bao gồm tất cả các thay đổi và sửa đổi kể từ khi dự thảo HTML5 đầu tiên.


No comments