Header Ads

Các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh

Các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh

Các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anhTeacher /'ti:tʃə/: giáo viên 
Doctor /'dɔktə/: bác sĩ 
Nurse /nə:s/: y tá 
Dentist /ˈdɛntɪst/: nha sĩ
Worker /ˈwəːkə/: công nhân
Farmer /ˈfɑːmə/: nông dân 

Doctor /'dɔktə/: bác sĩ 
Nurse /nə:s/: y tá 
Dentist /ˈdɛntɪst/: nha sĩ
Worker /ˈwəːkə/: công nhân
Farmer /ˈfɑːmə/: nông dân 

Painter /peintə/: họa sĩ 
Artist /'ɑ:tist/: nghệ sĩ 
Musician /mju:'ziʃn/: nhạc sĩ 
Singer /'siɳə/: ca sĩ 
Footballer /'futbɔ:lə/ = football player: cầu thủ bóng đá
Actor /'æktə/: diễn viên nam 
Actress /'æktris/: diễn viên nữ 

Janitor /ˈdʒanɪtə/: người gác cổng
Housekeeper /ˈhaʊskiːpə/: quản gia
Officer /ˈɒfɪsə/: nhân viên công chức
Accountant /əˈkaʊnt(ə)nt/: kế toán
Receptionist /rɪˈsɛpʃ(ə)nɪst/: tiếp tân
Secretary /ˈsɛkrɪt(ə)ri/: thư kí
Manager /ˈmanɪdʒə/: người quản lý/ giám đốc
Pilot /'pailət/: phi công
Waiter /'weitə/: người hầu bàn
Cook /kuk/: đầu bếp
Sailor /'seilə/: Thủy thủ
Businessman /'biznismən/: thương nhân
Foreman /'fɔ:mən/: quản đốc, đốc công
Engineer /ɛndʒɪˈnɪə/: kỹ sư
Mechanic /mɪˈkanɪk/: thợ máy
Architect /ˈɑːkɪtɛkt/: kiến trúc sư
Pianist /'pjænist/: nghệ sĩ piano
Detective /di'tektiv/: thám tử
Police /pə'li:s/: công an
Barber /'bɑ:bə/: thợ cạo, thợ cắt tóc
Photographer /fə'tɔgrəfə/: thợ chụp ảnh
Locksmith /'lɔksmiθ/: thợ chữa khóa
Electrician /ilek'triʃn/: thợ điện
Watchmaker /ˈwɒtʃmeɪkə/: thợ đồng hồ
Washerwoman /ˈwɒʃəwʊmən/: thợ giặt
Bricklayer /ˈbrɪkleɪə/: thợ nề
Diver /'daivə/: thợ lặn
Goldsmith /'gouldsmiθ/: thợ kim hoàn
Blacksmith /'blæksmiθ/: thợ rèn
Plumber /'plʌmə/: thợ sửa ống nước
Carpenter /'kɑ:pintə/: thợ mộc
Baker /'beikə/: thợ làm bánh
Turner /'tə:nə/: thợ tiện
Tailor /'teilə/: thợ may

No comments