Header Ads

Windows 8.1 Install Key - Key yêu cầu khi cài đặt Windows 8.1Key check ngày 29/08/2015
win 8.1 pro online
RKNFF-8C9G3-743RD-DQRTJ-2GXHD

Key cài đặt mặc định từ Microsoft

Mã:
Core = 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
CoreN = 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Core Single Language = Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC

Professional = XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
ProfessionalN = JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
ProfessionalWMC = GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT

Enterprise = FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
EnterpriseN = NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
gVLK KMS key (Key cài đặt nếu bạn sử dụng Windows Active qua KMS)
Mã:
gvlk Core = M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
gvlk CoreN = 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
gvlkCore Single Language = BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66

gvlk Professional = GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
gvlk ProfessionalN = HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
gvlk Professional WMC = 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P

gvlk Enterprise = MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
gvlk EnterpriseN = TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

No comments