Header Ads

Cách Chèn Slide Show Javascript Jquery Vào HTML<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>

<script src="js/jquery.bxslider.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
   
        $('.bxslider').bxSlider({
        auto: true,
        autoControls: true
        });
        $('.bxslider1').bxSlider({
        minSlides: 3,
        maxSlides: 4,
        slideWidth: 200,
        slideMargin: 10
        });

   
        });
    </script>
    </head>

Chèn vào the head
trong thẻ body ta chèn vào
<ul class="bxslider">
                        <li><img src="images/21.png" title="Funky roots" /></li>
                        <li><img src="images/21.png" title="The long and winding road" /></li>
                        <li><img src="images/21.png" title="Happy trees" /></li>
                    </ul>
ảnh với địa chỉ tùy chỉnh.

No comments